การเรียนซ้ำชั้น

posted on 02 Jun 2011 10:13 by mcl003

การเรียนซ้าชั้นของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 อยู่ในระเบียบโรงเรียนเมืองเชลียงว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551

ข้อ ๑๗  การเรียนซ้ำชั้นถ้าผู้เรียนที่มีผลการประเมินรายวิชาอยู่ในระดับไม่ผ่านจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่า จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้  ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนซ้ำชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ

๑) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

๒) ผู้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น

 ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ สถานศึกษาต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ำชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและ ให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการแก้ไขผลการเรียน

ประการกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำชั้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

--------------------------------------

 

                                หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 กำหนดให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยให้เป็นแนวทางการประเมินผลการเรียน ซึ่งต้องพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไป เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียน ในกรณีที่พบว่านักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โรงเรียนก็สามารถจำให้เรียนซ้ำชั้นได้

                                จากการติดตามการใช้หลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล พบว่า สถานศึกษาหลายแห่งเข้าใจว่า การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรไม่มีการให้นักเรียนตกซ้ำชั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำชั้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนี้

                                1. ในการจัดการเรียนการสอนให้มีการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ ๆ ระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุง พัฒนา ถ้าพบปัญหาหรือข้อบกพร่องในตัวผู้เรียนต้องซ่อมเสริมทันที และประเมินผลปลายปี/ปลายภาค เพื่อตัดสินผลการเรียน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการครบถ้วน และให้ความสนใจการเรียนในชั้นเรียนอย่างจริงจัง

                                2. เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา โดยมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให้เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว

                                3. เรียนซ้ำรายวิชา ในกรณีที่เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวแล้ว ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาใด ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น

                                4. ให้มีการเรียนซ้ำชั้น ในกรณีที่พบว่า ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาต่ำกว่า “1” และไม่ให้ความเอาใจใส่ในการเรียน และคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบเห็นสมควรให้เรียนซ้ำชั้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาต่อผู้เรียนในการเรียนระดับสูงขึ้น ก็จะจัดให้เรียนซ้ำชั้น แล้วให้ยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน

ประกาศ  ณ วันที่ 2  พฤศจิกายน  พ.ศ.2548

 

นายจาตุรนต์  ฉายแสง

(นายจาตุรนต์  ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

คำชี้แจงประกอบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำชั้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

--------------------------------------

                                ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำชั้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน 2548  ให้สถานศึกษานำไปดำเนินการนั้น กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียน และมีคุณภาพการเรียนต่ำซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาของชาติ

                                ในแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้

                                ข้อ 1  ในการจัดการเรียนการสอนให้มีการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ ๆ ระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุง พัฒนา ถ้าพบปัญหาหรือข้อบกพร่องในตัวผู้เรียนต้องซ่อมเสริมทันที และประเมินผลปลายปี/ปลายภาค เพื่อตัดสินผลการเรียน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการครบถ้วน และให้ความสนใจการเรียนในชั้นเรียนอย่างจริงจัง

                                                1)  สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลระหว่างเรียน โดยในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องจัดกิจกรรม โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบการบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ถ้าพบว่า ผู้เรียนคนใดบกพร่องไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อใด ให้ซ่อมเสริมทันที เพื่อผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน จริงจัง เป็นไปตามระบบที่จัดให้มีการสอน การสอบ และการซ่อมเสริมเข้าด้วยกัน และในการประเมิน ครูสามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ตรงกับสภาพการพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน ซึ่งสามารถประเมินได้จากผลงานระหว่างเรียน การบ้าน การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ และการทดสอบ ฯลฯ แล้วนำผลการประเมินระหว่างเรียนนี้ไปรวมกับผลการประเมินปลายปี/ปลายภาค เพื่อตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชา

                                                2)  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค โดยนำมาตรฐานการเรียนรู้ที่สำคัญมาประเมินแล้วนำผลไปรวมกับผลการประเมินระหว่างเรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนรายวิชา ถ้าผู้เรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้ระดับผลการเรียน “0” หมายถึงไม่ผ่านรายวิชา

                                                3)  ให้สถานศึกษาจัดทำเกณฑ์จำแนกผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชา สำหรับผู้ที่มีข้อบกพร่องน้อยให้เข้ารับการซ่อมเสริม โดยดำเนินการตามข้อ 2 และสำหรับผู้ที่มีข้อบกพร่องมากให้เรียนซ้ำรายวิชา โดยดำเนินการตามข้อ 3

                                                4)  สถานศึกษาต้องแจ้งผลการดำเนินการตาม 1)  2)  และ 3)  ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบเป็นระยะ

                               

 

                                ข้อ  2. เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา โดยมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให้เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว

                                ให้สถานศึกษาพิจารณาผู้เรียนที่ต้องเข้ารับการซ่อมเสริมว่ามีข้อบกพร่องในมาตรฐานการเรียนรู้ใด ต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมในส่วนนั้นใหม่ให้ครบถ้วน แล้วทำการประเมินผลการเรียนเฉพาะส่วนนั้น กรณีที่ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้นำคะแนนในส่วนที่ซ่อมเสริมนี้ไปรวมกับ คะแนนในส่วนที่ไม่ต้องซ่อมเสริม แล้วตัดสินผลการเรียนรายวิชานั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยได้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์ปกติ ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินซ่อมเสริมจะต้องเรียนซ้ำตามข้อ 3

                                ข้อ  3. เรียนซ้ำรายวิชา ในกรณีที่เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวแล้ว ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาใด ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น

                                ให้สถานศึกษาจัดการเรียนซ้ำรายวิชา สำหรับผู้เรียนที่ต้องเรียนซ้ำจากข้อ 1 และข้อ 2 โดยต้องจัดให้เรียนรายวิชาเดิมที่ไม่ผ่านนั้น โดยใช้เวลาเรียนเท่ากับเวลาเรียนของรายวิชานั้น ทั้งนี้สถานศึกษา อาจจัดเวลาให้ผู้เรียนเรียนซ้ำได้ตามความเหมาะสม และให้มีกาประเมินผล ตัดสินผลการเรียน และให้ระดับผลการเรียนรายวิชาที่เรียนซ้ำนั้น เช่นเดียวกับการประเมินผลการายวิชาที่มีการเรียนตามปกติ ในกรณีรายวิชาที่ต้องเรียนซ้ำเป็นพื้นฐาน ของรายวิชาต่อไป ต้องจัดให้มีการเรียนซ้ำก่อน

                                ข้อ  4. ให้มีการเรียนซ้ำชั้น ในกรณีที่พบว่า ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาต่ำกว่า “1” และไม่ให้ความเอาใจใส่ในการเรียน และคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบเห็นสมควรให้เรียนซ้ำชั้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาต่อผู้เรียนในการเรียนระดับสูงขึ้น ก็จะจัดให้เรียนซ้ำชั้น แล้วให้ยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน

                                ให้สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนของผู้เรียน ถ้าเห็นว่า ผู้เรียนคนใดสมควรต้องเรียนซ้ำชั้นตามประกาศข้อ 4 ต้องแจ้งให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบว่า การจัดให้เรียนซ้ำชั้นนั้น จะทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และให้สถานศึกษาดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนที่ต้องเรียนซ้ำชั้นอย่างจริงจัง และระมัดระวังที่จะไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าความบกพร่องในการเรียนรู้หรือถูกลงโทษ

Comment

Comment:

Tweet