ผล onet ม.3 ปี 2553

posted on 11 May 2011 08:55 by mcl003
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2553
รหัสโรงเรียน 1064022001  โรงเรียนเมืองเชลียง
 
           

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

 

ระดับโรงเรียน

74

0

40.88

14.03

ภาษาไทย 

ระดับจังหวัด

88

0

41.99

13.78

 

ระดับสังกัด

96

0

42.89

14.13

 

ระดับประเทศ

96

0

42.8

14.2

 

ระดับโรงเรียน

82

0

38.94

16.9

สังคมศึกษา  

ระดับจังหวัด

94

0

39.93

16.22

ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับสังกัด

100

0

40.85

16.89

 

ระดับประเทศ

100

0

40.85

17

 

ระดับโรงเรียน

52

0

12.68

8.92

ภาษาอังกฤษ 

ระดับจังหวัด

100

0

13.23

10.53

 

ระดับสังกัด

100

0

15.8

13.97

 

ระดับประเทศ

100

0

16.19

14.71

 

ระดับโรงเรียน

68

0

21.58

9.42

คณิตศาสตร์ 

ระดับจังหวัด

96

0

22.41

10.12

 

ระดับสังกัด

100

0

24.22

12.21

 

ระดับประเทศ

100

0

24.18

12.36

 

ระดับโรงเรียน

66.25

6.25

26.69

11.02

วิทยาศาสตร์ 

ระดับจังหวัด

100

0

27.58

11.78

 

ระดับสังกัด

100

0

29.29

13.27

 

ระดับประเทศ

100

0

29.17

13.33

 

ระดับโรงเรียน

100

15

70.07

17.24

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับจังหวัด

100

0

72.18

16.91

 

ระดับสังกัด

100

0

72.26

17.53

 

ระดับประเทศ

100

0

71.97

17.66

 

ระดับโรงเรียน

70

0

26.24

16.62

ศิลปะ 

ระดับจังหวัด

100

0

27.41

16.48

 

ระดับสังกัด

100

0

28.51

16.72

 

ระดับประเทศ

100

0

28.48

16.73

 

ระดับโรงเรียน

90

0

45.2

18.47

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับจังหวัด

100

0

45.1

18.15

 

ระดับสังกัด

100

0

47.03

18.57

 

ระดับประเทศ

100

0

47.07

18.59