ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

-------------------------------------------

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

          1.  ผลจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้..จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน

          2.  ระดับชั้นที่สอน        o ม. ต้น        o  ม.ปลาย

 

ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  โดยให้ตรวจสอบและใส่เครื่องหมาย  ü ในแต่ละตัวบ่งชี้            ตามระดับความคิดเห็น         

                    4  หมายถึง มากที่สุด

                   3  หมายถึง มาก

                   2  หมายถึง ปานกลาง

                   1  หมายถึง น้อย

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

4

3

2

1

1

วิสัยทัศน์แสดงภาพของ