ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

-------------------------------------------

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

          1.  ผลจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้..จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน

          2.  ระดับชั้นที่สอน        o ม. ต้น        o  ม.ปลาย

 

ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  โดยให้ตรวจสอบและใส่เครื่องหมาย  ü ในแต่ละตัวบ่งชี้            ตามระดับความคิดเห็น         

                    4  หมายถึง มากที่สุด

                   3  หมายถึง มาก

                   2  หมายถึง ปานกลาง

                   1  หมายถึง น้อย

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

4

3

2

1

1

วิสัยทัศน์แสดงภาพของผู้เรียนที่พึงประสงค์ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและสภาพของสถานศึกษาในสภาวะปัจจุบัน

12.77

68.09

23.40

0

2

วิสัยทัศน์มีความเป็นไปได้และมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน

14.89

65.96

12.77

0

3

หลักการ สะท้อนความคิดและการปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน

12.77

57.45

23.40

0

4

จุดหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และหลักการ

19.15

63.83

10.64

0

5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียนและความต้องการของโรงเรียน / ชุมชน/ผู้ปกครอง

12.77

59.57

21.28

0

6

คุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถกำหนดวิธีการวัดและนำไปปฏิบัติได้จริง

17.02

55.32

21.28

0

7

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หลักการ และ จุดหมายของสถานศึกษา

 

17.02

70.21

6.38

0

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

4

3

2

1

8

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25.53

55.32

10.64

0

9

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากำหนดสัดส่วนเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

17.02

48.94

25.53

0

10

มีการกำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม สาระฯ

21.28

59.57

10.64

0

11

มีการจัดทำคำอธิบายรายวิชาถูกต้องและครบทุกชั้น / ทุกกลุ่มสาระฯ

21.28

55.32

14.89

0

12