แจ้งนักเรียนทุนคน
 
 
     1)  วันเปิดภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554  คือ วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554  ด้วยเหตุผลก่อนเปิดเรียนให้เร็วขึ้นจากปีที่แล้ว   คือ  1. การสอบปลายภาคของภาคเรียนจะสอบให้เร็วขึ้น คือ วันที่ 28 ก.พ. 54 และ 1 - 3 มี.ค.54  เนื่องด้วยการส่งผลคะแนน GPAX คือเกรดเฉลี่ย 6 ภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ  2. เพื่อให้การดำเนินการสอบแก้ตัวของนักเรียน มีเวลามากขึ้นหลังจากประกาศผลสอบแล้ว  3. เนื่องจากกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 มีจำนวนมากจึงต้องเปิดภาคเรียนก่อน
 
    2) ระหว่างปิดภาคเรียน ขอให้นักเรียนรักษา ดูแลตัวเองให้ดี โดยเฉพาะความปลอดภัยของนักเรียนร่วมทั้งเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่  ดังนี้
 
 
        2.1 เตรียมพร้อมด้านกาย  ดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรง  เตรียมพร้อมเรื่องเครื่องแต่งกาย
        2.2 เตรียมพร้อมด้านวาจา  การพูด และการแสดงทางด้านร่างกาย ถือว่าเป็นการสื่อสารที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อม เตรียมพร้อม เพื่อ เข้าสู่การพัฒนาในกิจกรรมที่จะมีมากมายในภาคเรียนที่ 2
        2.3 เตรียมพร้อมด้านใจ  ควรฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมกับการรับมือ โดยวิธีง่าย ๆ โดยการนั่งสมาธิ  ให้สามารถแยกเรื่องเรียนที่เป็นเรื่องหลัก กับ เรื่องที่เป็นส่วนประกอบกับเรื่องเรียนออกจากกันให้ได้ และให้เตรียมจิตใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจที่จะเข้ามายุ่งกับชีวิตนักเรียนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม
 
 
    หากนักเรียนเตรียมพร้อมแล้ว  การมาโรงเรียนจะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะเกิดได้ คือ ดี  เก่ง และสุดท้ายจะส่งผลให้มีความสุขแน่นอน
 
                     ด้วยความหวังดี                      รองฯสารัตน์
 
 
ดาวนโหลดเอกสาร
 
 
รายละเอียด  กระบวนทัศน์ใหม่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 
 
เรียนคณะครูทุกท่าน
 
โครงสร้างรายวิชา ........ ดาวนโหลดแบบฟอร์ม
Download คลิกที่นี่

 จัดทำเพื่อใช้ในการประกอบหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งจะประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา และ การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เวลา และอื่น ๆ เพื่อใช้ทำหลักสูตรสถานศึกษา

ดังนั้นทางวิชาการจำเป็นต้องให้ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ ช่วยรวมรวม file ของกลุ่มสาระให้ด้วย  เพราะทางวิชาการจะจัดทำรูปเล่ม เพื่อทำหลักสูตรกลุ่มสาระให้  

 

** การจัด ทำโครงสร้างรายวิชาเราจะทำครั้งเดียวตลอดการใช้หลักสูตรสถานศึกษา จนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอีกครั้ง

**โครงสร้างรายวิชาจะใช้ประโยชน์ในการทำ Bookmark  

 

 

 

......โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน........ดาวนโหลดแบบฟอร์ม

 

Download คลิกที่นี่

จัดทำเพื่อเป็นการจัดวางแผนการจัดการเรียนการสอนของคณะครู  รายภาคเรียน

 

** การจัดทำต้องจัดทำทุกภาคเรียน ทุกรายวิชา ที่ครูสอน

 

                         รองสารัตน์

ทุนครูสอนดี

posted on 04 Jul 2011 13:08 by mcl003
จังหวัดสุโขทัยได้รับจัดสรร ทุนครูสอนดี จำนวน 171 ทุน ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ เกียรติบัตร และ เงินรางวัล 10,000 บาท ทางงานบริหารงานวิชาการ จึงเชิญชวนคณะครูทุกท่าน เสนอชื่อ ตาม แบบเสนอชื่อ Download คลิกที่นี่ ส่งงานบริหารงานวิชาการภายในวันที่ 30 ก.ค. 54
Digital Literacy
World-Class
Standard
School
 

 
การเรียนรู้ดิจิทัล คือการผนวกกันของทักษะ
ความรู้และความเข้าใจที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เพื่อที่
จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีความปลอดภัยใน
โลกยุคดิจิทัลมากขึ้น ทักษะความรู้และความเข้าใจนี้เป็น
กุญแจสำคัญที่ควรเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
และควรจะผนึกผสานอยู่ในการเรียนการสอน
ของทุกรายวิชาทุกระดับชั้น
    Good Practices 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ได้ให้ความสำ คัญต่อการดำ เนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน
โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้ดำ เนินการขับเคลื่อนโครงการสู่เป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้น ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิติ้จอมเทียน
พัทยา จังหวัดชลบุรี จึงจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) โรงเรียนในฝัน : นวัตกรรมการพัฒนา
ทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) เพื่อคุณภาพนักเรียน”
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ถึง 2553 เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ที่โครงการโรงเรยี นในฝันทงั้ 3 ร่นุ
โดยเฉพาะรุ่น1-2 จะได้นำ เสนอผลงานอันเกิดจากการร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ ระดมทั้งพลังความความรู้
ความสามารถ ร่วมพัฒนาโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนางานที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวม การนำ เสนอผลงานครั้งนี้จึงเป็นการนำ เสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
เรยีนร้รู่วมกัน
สาระหลัก ของการสมัมนา มีผู้สนใจนำ ผลงาน จำนวน 180 เรอื่ง 14 สาขานำ เสนอใน 7 ห้องสมัมนา
มีผู้เข้าร่วมประชมุ สมั นา 4,200 คน จึง สรปุ ผลงานที่นำ เสนอโดยจัดทำ เป็นเอกสารฉบบั นี้ ซึ่งมีสาระประโยชน์
ในลักษณะแนวปฏิบัติที่ดี สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้และเจ้าของผลงานนำ กลับไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
ลักษณะ PDCA โดยครอบคลมุ ทกุ กลุ่ม สาระ

 
รายละเอียดเอกสาร แนวปฏิบัติที่ดี  180 เรื่อง 

edit @ 8 Jun 2011 10:36:23 by วิชาการ

ทุน สสค.

posted on 08 Jun 2011 09:47 by mcl003
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
สนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 1/2554 สสค. มุ่งสนับสนุนโครงการ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเป็น
โครงการที่มีลักษณะการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการพัฒนา “ต่อยอด”
ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่าง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาโดยรวม
โดยการสนับสนุนครั้งนี้จะมุ่งเน้น 3 ด้านดังนี้
. การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills)
2. การส่งเสริมทักษะชีวิต (Life Skills)
3. การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective School Management)

การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ สสค. เปิดรับโครงการใน 2 ประเภท คือ

โครงการเดี่ยวไม่เกิน 200,000 บาท และโครงการกลุ่ม 200,000 - 700,000 บาท

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สนใจ จะสามารถเลือกเสนอโครงการได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง

เท่านั้นทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการ สสค. มีนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหนุนเสริมให้โครงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาเปิดรับทุน

1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2554

สนใจดูรายละเอียดที่   http://www.qlf.or.th/9882

 

edit @ 8 Jun 2011 10:11:02 by วิชาการ

ปฏิทินวิชาการ 2554

posted on 02 Jun 2011 11:20 by mcl003

วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

posted on 02 Jun 2011 10:36 by mcl003